Амониев персулфат

описание на опастностите : сигнална дума : ОПАСНО !
H272 Може да усили пожара; окислител.
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
Реагиране
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция,
улесняваща дишането.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
P342 + P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
/на лекар.

Описание

Амониевият персулфат се използва като химичен реагент, оксидант, избелвач, дезодоризатор и инициатор за полимеризация на мономерите. Има особеното предимство, че има силно окисляване и като са лесни и безопасни за работа. Той може да бъде напълно разложен под 120 ° С и да се запази недекомпонент за дълъг период от време при пълно изсушаване. Той ще бъде разложен, докато се разтваря във водата и се нагрява. Амониевия персулфат е почти нехигроскопичен и постепенно се разлага, за да отделя кислород и озон след хигроскопичен ефект. Използва се в : полимеризация , металообработване , козметика , текстил , химически синтез , обработка на вода /обеззаразяване/, дезинфектант. Амониев персулфат като окислител и белина, са широко използвани в производството на батерии.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Амониев персулфат и разполага с количество на склад.
произход : Турция, Франция , Полша
опаковки : торби по 25 кг.
Формула (NH4)2S2O8
CAS No.: 7727-54-0
EO-No. 231-786-5
Индекс Номер 016-060-00-6