Бариев хлорид

Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност
H301 Токсичен при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332 Вреден при вдишване.
Препоръки за безопасност
Реагиране
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО Т
ОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Бариев хлорид употреба: като аналитични реактиви, бариеви соли, дехидратация агенти и използвани в електроника, приборостроене, металургия, производство на хартия, коса, каучук, рафинерия, керамика и нефтохимическата индустрия. Солта на бариев хлорид е вещество,който принадлежи към групата на двойните неорганични съединения. Химическата формула на тази сол е BaCl2. Когато се комбинира с вода, се образува бариев хлорид дихидратно съединение, което на външен вид е единичен кристал, който няма цвят. Хлоридният барий не е запалим, устойчив на детонация и огън, много токсичен. Бариевия хлорид е хигроскопичен.Бариев хлорид е бяло твърдо вещество. Бариев хлорид намира широко приложение в лабораторията.Той обикновено се използва като тест за сулфатен йон. В промишлеността барият хлорид се използва главно при пречистването на солен разтвор в каустик хлор, както и при производството на соли за топлинна обработка, втвърдяване на стоманата, при производството на пигменти и при производството на други бариеви соли. BaCl2 също се използва в фойерверки, за да даде яркозелен цвят. Въпреки това неговата токсичност ограничава нейната приложимост.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Бариев хлорид и разполага с количество на склад.
произход : Китай
опаковки : торби по 25 кг.
Формула BaCl₂ (Hill)
Номер по списъка на ОО : UN 1564
Индекс Номер 056-004-00-8
EO-No. 233-788-1
CAS номер 10361-37-2