Борaкс

Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност
H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност
Защита
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
Действие
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/ помощ.
Само за професионална употреба.

Описание

Борaксът се употребява в производството на оптически и цветни стъкла, при рязане и спойка на метали, във фармацевтичната промишленост и производството на багрила, като средство за борба с хлебарки и други вредни насекоми. Боракс намира широко приложение и като лекарствен препарат. Боракс има антисептично действие. Бораксът е алкална сол на слаба борна киселина. Водният му разтвор е силно алкален. Бораксът е известен също като натриев борат, натриев тетраборат или динатриев тетраборат. Прахообразната боракс е бяла, състояща се от меки безцветни кристали, които се разтварят във вода. Бораксът е компонент на много детергенти, козметика и емайлови глазури.Той се използва за приготвяне на буферни разтвори в биохимията, като огнезащитно вещество, като противогъбично съединение, в производството на фибростъкло, като флюс в металургията, неутронно-улавящи екрани за радиоактивни източници, като текстуриращ агент при готвене, като прекурсор за други съединения на бор и заедно с обратната му борна киселина е полезен като инсектицид. Бораксът лесно се превръща в борна киселина и други борати , които имат много приложения.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Боракс и разполага с количество на склад.
произход : Турция , опаковки по 25кг.
Формула:Na2B4O7.10H2O
CAS номер:1303-96-4
EO-No. :215-540-4
Индекс Номер :005-011-01-1