Бутилацетат

Сигнална дума : Внимание
Предупреждения за опасност
H226 Запалими течност и пари.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P210 Да се съхранява далече от топлина.

Описание

Можете да направите запитване за този продукт на фирмените телефони или през сайта ни !!!