Водно стъкло

Сигнална дума : Внимание
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност
Реагиране
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Описание

Натриевият силикат, известен като водно стъкло, представлява стъкловидна сплав (силикат на калий или натрий) или разтвор на тези силикати калий (K2SiO3) и/или натрий (Na2SiO3) с хидратиран оксид на силиций (SiO2·xH2O).Използва се за изолиране на влага в помещения – слага се 4% спрямо цимента и се прави замаска; в леярската промишленост; за залепване на картон и хартия; за киселинноустойчиви замазки в пещостроенето; като лепило в строителството; при производство на прахове.Нанесено в слой и оставено на въздушно въздействие, водното стъкло засъхва и втвърдява като полупрозрачна маса, под въздействие на въгледродния диоксид от въздуха. Прибавено към циментови и други разтвори прави сместта пластична, повишава механичната якост, адхезията и водоустойчивостта. Водоотблъскващи свойства позволяват да се прилагатводно стъкло за различни хидроизолация на строителни обекти: басейни, кладенци, гаражи, стени, подове и избени помещения. Това е особено важно за райони с влажен климат и чести валежи.В становището на течно стъкло се е утвърдила като един практичен, лесен за използване и достъпен материал за голямо разнообразие от строителни цели.Едно съществено приложение е малко известно и бие всички полимерни материали, то е свързано с топлоустойчивостта на водното стъкло до 600 -7000С.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор и разполага с количество на склад.
произход :България
опаковки :туби по 7кг. и по 10кг.
Формула :HOC₆H₄COONa C₇H₅NaO₃ (Hill)
EO-No. :200-198-0
CAS номер:54-21-7