Железен сулфат

Сигнална дума : Внимание
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност
Реагиране
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Описание

Железният сулфат или феросулфатът (FeSO4) е една от солите на желязото със сярната киселина, в която желязото е във втора степен на окисление– Fe2+. Хидратната форма се използва в медицината за лечение на железен дефицит (анемия), както и при някои индустриални приложения. Всички железни сулфати се разтварят във вода. Железния сулфат хептахидрат е известен още като-зелен камък. При нагряване железният сулфат първо губи кристализационната си вода и зелените кристали се превръщат в кафяво, безводно, твърдо вещество. При по-нататъшно нагряване на безводната сол се освобождават серен диоксид и серен триоксид, водейки до образуването на червеникаво-кафявия железен (III) оксид. Разпадането на железния сулфат започва при около 680 °С. Железният сулфат е редуктор. Той редуцира азотната киселина до азотен оксид и хлор до хлорид. Индустриално, железният сулфат се използва главно като прекурсор на други железни съединения. Той е редуциращ агент и като такъв е използван за редуцирането на хроматите в цимента и водата до по-малко токсичните съединения на Cr3+, както и при отстраняването на фосфатите във водата. Железният сулфат се използва в текстилната промишленост като фиксатор при боядисването. Железният сулфат се продава като железен сулфат хептахидрат, който се използва за понижаване на рН в почвите (при силно алкалнапочва), така че растенията да могат да извличат хранителните вещества от почвата. В градинарството се използва за лечение на желязна хлороза. Използва се и при омекотяването на тревата и в препаратите против мъх. Използва се при утаяването на елементарно злато от разтвори, съдържащи златен хлорид.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ и разполага с количество на склад.
произход : Турция
опаковки ;торби по 25 и 50 кг.
Формула: FeSO4
CAS No.: 7782-63-0
Индекс Номер : 026-003-01-4
EO-No. : 233-336-3