Калиева основа

Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска
за лице.
Действие :
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Калиевата основа /калиев хидроксид/ е съединение получено при взаимодействието на метала калий с вода. Тя е едновалентна основа. При взаимодействие със хлор се получава калиев хлорид, калиев хипохлорит и вода. Използва се при производство на течни сапуни, мерсеризация на памук, производство на мастила, бои; в аналитичната химия, органичния синтез и т.н . Калиева основа могат да се разтворят органични материали. Калиевата основа може да се използва като помощно средство при производството на зеленчукови и плодови продукти – използващо вещество се пречиства чрез плодове, зеленчуци и кореноплодни растения. В козметичната индустрия калиева основа се използва за производството на шампоани за коса, сапуни, избелители, бръснене помощ.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Калиева основа /Калиев Хидрооксид/ и разполага с количество на склад.
произход : Йордания , Италия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: KOH
EO-No. 215-181-3
CAS No.: 1310-58-3
Индекс Номер 019-002-00-8