Калиев карбонат

Сигнална дума : Внимание !
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото
това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: потърсете медицински
съвет/помощ.

Описание

Калиевият карбонат, наричан още поташ, е бяла сол, разтворима във вода и неразтворима в алкохол. Като сол на силна основа (калиева основа) и слаба киселина (въглеродна киселина) водните и разтвори имат основен (алкален) характер. Реагира със силни киселини с отделяне на въглероден диоксид. Използва се още при производството на течен (калиев) сапун и стъкло. Приложение намира и като електролит в галванотехниката. Свойствата на калиев карбонат могат да действат като стабилизатор, регулатор на киселинността, набухвател, изсушител. Той се използва за създаване на хомогенна смес от несмесващи се компонента – вода и масло, вода и мазнини. Това съединение се използва и за дезинфекция tetherposts, животновъдни сгради. Веществото се добавя към мазила, мехлеми, за повишаване на терапевтичния ефект на антипаразитни лекарства.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Калиев Карбонат и разполага с количество на склад.
произход : Русия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: К2СО3
CAS No.: CAS; 584-08-7
EO номер : 209-529-3