Калиев персулфат

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H272 Може да усили пожара; окислител.
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H334 Може да причини алергични или астматични
симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Защита:
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности,
искри, открит пламък и други източници на запалване.
Тютюнопушенето забранено.
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/горими
материали.
P232 Да се пази от влага.
P261 Избягвайте вдишване на прах/ пушек/ газ/ дим/
изпарения/ аерозоли.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или
облеклото.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно
облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
Действие:
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на
кожата: Потърсете медицински съвет/ помощ.
P337 + P313 При продължително дразнене на очите:
Потърсете медицински съвет/ помощ.
P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го
изперете преди повторна употреба.
Изхвърляне на отпадъци:
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено
за целта съоръжение.

 

Описание

Калиев персулфат е бял кристален прах, без аромат. Разтворим във вода, неразтворим в алкохол. Използва се като агент за оцветяване и активиращо избелващо средство.Използва се в окислително разграждане на вредни вещества във водния басейн и затворена рециркулираща водна система.Използва се като модифициращ агент в производството на нишесте, също използвано в производството на лепило и покрития.Използвано в окисляването на разклонена верига . Хидроксилното окисление на алкохол и ароматни съединения.Използва се като една от основните съставки в боята за коса, с обезцветяващо действие.Той се използва като инициатор за полимеризация на мономери и като силен окислител в много приложения. Той има особеното предимство, че е почти нехигроскопичен, притежава особено добра стабилност при съхранение в резултат на неговата изключително висока чистота и е лесно и безопасно да се борави.Калиев персулфат е подходящ инициатор за полимеризацията на емулсия или разтвор на акрилни мономери, винилацетат, винилхлорид и др.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на калиев персулфат и разполага с количество на склад.
произход : Германия
опаковки : торби по 25 кг.
формула : К2S2О8
CAS 16871-90-2
EINECS № : 231-781-8