Меден сулфат

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Предотвратяване :
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни очила.
Реагиране :
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
P313 Потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Медният сулфат е сулфат на медта. Химичната формула на медният сулфат е CuSO4, тривиалното му название е син камък. Представлява прахообразно вещество или кристали със син цвят. Медния сулфат е разтворим във вода и етанол. Използва за зимно пръскане на трайните насаждения (2%), предцъфтежни пръскания (1%), в лозарството за борба с причинителите на маната (от 1% до 3%), при други растения срещу бактериални гъбни болести и като средство за обеззаразяване на семена.Синият камък(меден сулфат) е един от най-често използваните мед-съдържащи фунгициди, които имат бактерицидно и фунгицидно действие и служат контактно и предпазно, за разлика от другите медни фунгициди. Това е химично съединение, съставено от мед, сяра и кислород. Произвежда се индустриално чрез обработка на метал със сярна киселина. За лабораторна употреба обикновено се ползва меден сулфат.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на МЕДЕН СУЛФАТ и разполага с количество на склад.
опаковки :торби по 25 кг
произход : Полша
Формула: CuSO4 x 5H2O
CAS No.: 7758-99-8
Индекс Номер 029-023-00-4
EO-No. 231-847-6