Натриева основа /сода каустик/

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност –
Защита :
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска
за лице.
Действие :
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода.Натриевата основа е изключително хигроскопично съединение – има голяма разтворимост във вода, привлича и влагата от въздуха.
Натриевата основа е корозионно и силно отровно химично съединение. Много от металните хидроксиди са трудноразтворими във вода, за разлика от натриевия хидроксид.Натриевата основа може да взаимодейства със сулфати.Натриевата основа е един от основните продукти, използвани при неорганичния синтез. Използва се за рафинирането на боксита при получаването на алуминий. В нефтопреработващата индустрия се прилага при алкалната очистка на горивата, за редуциране на съдържанието на серни съединения. При производството на хартия служи за разделяне на целулозата от лигнина. Използва се като катализатор при получаването на биодизел от растителни масла. Натриевата основа разтваря алуминия и може да служи за неговото почистване/ецване. Широко приложение има в производството на сапун. Сапуните, произведени чрез реакция между мазнини и натриева основа, се наричат натриеви. Използва се при синтеза на мравчена киселина и др.
Сода каустик се употребява за дезинфекция на съдове за хранене и прибори, използвани в заведенията за обществено хранене.Ако содата каустик не бъде добре изплакната от бутилка или чаша, това може да доведе до смърт, защото започва разяждане на вътрешните органи.Като много реактивоспособно вещество на практика не се среща в природата. Корозивността на натриевата основа се дължи на това, че разтваря добре мазнини и белтъци, затова причинява изгаряния на кожата и очите, често по-тежки от изгарянията с киселини.Прилага се като активно вещество в битовата химия, използвано за отпушване и прочистване на канали и др., тъй като разтваря мазнини и белтъчни продукти. Съставка е на препарати за почистване на замърсявания с мазнини.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на натриева основа /сода каустик/ и разполага с количество на склад.
произход :Румъния ; Иран
опаковки :торби по 25 кг.
Формула: Na OH
CAS No.: 1310-73-2
EO-No. : 215-185-5
Индекс Номер:011-002-00-6
UN – 1823