Натриев карбонат /калцинирана сода/

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност
Реагиране
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.

Описание

Натриевият карбонат (калцинираната сода) се получава при взаимодействие на натриева основа и въглероден диоксид. Калцинираната сода е основен продукт на неорганичния синтез с широко приложение. Обработената сода се използва главно в производството на стъкло, на почистващи препарати, както и в хартиената, кожарската и металургичната промишленост. Използва се още в сапунената промишленост,за омекотяване на води,за производство на натриеви соли и съединения  На външен вид е бяло прахообразно вещество.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на натриев карбонат / калцинирана сода / и разполага с количество на склад.
Произход : Белгия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула : Na2CO3 , CNa₂O₃ (Hill)
CAS No.: 497-19-8
EO-No. : 207-838-8
Индекс Номер : 011-005-00-2