Натриев метабисулфит

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P280 Използвайте предпазни очила.
Действие :
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P313 Потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Получава си при взаимодействие на натриев карбонат със серен диоксид с добавянето на вода.Натриевия метабисулфит е вреден при попадане в организма. При контакт с киселини се отделя токсичен газ, който е в състояние сериозно да увреди очите. Метабисулфитът може да бъде причина за развитието на алергични реакции, да предизвика тежки заболявания на стомашно-чревния тракт. Освен това, канцерогенът разрушава витамин В1. Външен вид: Бял или светложълт кристален прах.Приложение за избелване на егида, бамбукови издънки и др.
Нашият натриев метабисулфит е техническо качество !!!
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор и дългогодишен партньор на BASF Германия за натриев метабисулфит и разполага с количество на склад.За по-големи количества е възможна отстъпка от цената !!!
произход :BASF Германия
опаковки :торби по 25 кг.
Формула :Na₂O₅S₂ (Hill)
EO-No. :231-673-0
CAS номер:7681-57-4
Индекс Номер:016-063-00-2