Натриев нитрит

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H272 Може да усили пожара; окислител.
H301 Токсичен при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Действие
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Химическа формула NaNO2. Изглежда като бял до леко жълтеникав кристален прах, когато е в чисто състояние. Натриевият нитрит се ползва като закалител на метали.Натриев нитрит се използва още за оксидация на метали. Натриевият нитрит намира приложение в редица други области – строителство, производство на хартия и целулоза, в химичната и текстилната промишленост, в медицината, металургията и други отрасли. Използва се още в галванотехниката.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор и дългогодишен партньор на BASF Германия за натриев нитрит. 
За по-големи количества е възможна отстъпка от цената !!!
произход : BASF Германия
опаковки : торби по 25 кг. ; палет по 1200 кг.
Формула: NaNO2
EO-No. 231-555-9
CAS No.: 7632-00-0
Индекс Номер 007-010-00-4