Никелов сулфат

Сигнални думи: Опасно !
H350i Може да причини рак при инхалация / вдишване.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H360D Може да увреди плода.
H302+H332 Вреден при поглъщане или при вдишване.
H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Само за професионална употреба.
Препоръки за безопасност:
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P261 Избягвайте вдишване на прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли.
P280 Използвайте предпазните ръкавици / облекло и предпазните средства за очите / лицето.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет / помощ.
P342+P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар /

Описание

Никеловият сулфат намира основно приложение при обработката на метали в никелирането. Главно се използва в галванопластика, никел и химически никел основна никелова сол, също е източник на метални никелови йони, може в процеса на галванопластика, дисоциация на никелови йони и йони на сярна киселина. Никеловия сулфат е силно токсичен за водни организми . Използва се още в галванотехниката за никелиране.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Никелов Сулфат и разполага с количество на склад.
произход : Франция , Германия , Италия
опаковки : торби по 20кг. и 25 кг.
Формула: NiSO4 .6H2O
CAS No.: 7786-81-4
ЕО номер 232-104-9
INDEX номер 028-009-00-5