Оксалова киселина

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност :
H302 + H312 Вреден при поглъщане или при контакт с кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P280 Използвайте предпазни очила.
Реагиране :
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
P313 Потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Оксаловата киселина има следната формула Н2С2О4. Използва се за почистване на метали и като междинен продукт при химични синтези. Поради избелващото си действие, оксаловата киселина се използва в текстилната и кожухарската промишленост. В бита оксаловата киселина намира приложение за почистване на петна от ръжда или кръв върху бели тъкани (за предпочитане памучни). Оксаловата киселина се използва за борба с вароатозата по пчелите. Оксаловата киселина не е полезна за организма.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Оксалова Киселина и разполага с количество на склад.
произход : Полша, Китай 
Формула: C2H2O4x2H2O
EO-No. 205-634-3
CAS No.: 6153-56-6
Индекс Номер 607-006-00-8