Оловен миниум

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.
H302 + H332 Вреден при поглъщане или при вдишване.
H351 Предполага се, че причинява рак.
H362 Може да бъде вреден за кърмачета.
H372 Може да причини увреждане на органите (Централна нервна система, Бъбрек, Кръв, Имунна система) при продължителна или повтаряща се експозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Предотвратяване :
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Реагиране :
P405 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
Само за професионална употреба.

Описание

Химическата формула на миниума е Pb3O4, или 2PbO.PbO2. Оловен Миниум, наричан още червено олово или оловен тетроксид, е блестящ червен или оранжев кристал или аморфен пигмент. Температурата на топене на миниума е около 500 C, като при по-висока той се разпада до оловен оксид и кислород. Практически миниумът е неразтворим във вода. Все пак той се разтваря в хидрохлорна киселина, която се съдържа в стомашните сокове на човека. По тази причина миниумът е отровен, ако бъде погълнат. Той е неразтворим и в алкохол. Разтваря се в ледена оцетна киселина, както и в смес от азотна киселина и водороден пероксид. Оловния миниум се използва за предпазване на металните повърхности на плавателни съдове и други транспортни средства, а също и на метални конструкции и съоръжения, изложени на неблагоприятни атмосферни условия. Оловният миниум е търсен и предпочитан заради високите си антикорозионни свойства. Благодарение на образувалия се слой черен железен оксид, който не се разтваря във вода и не пропуска кислород от въздуха, покритите с оловен миниум метални повърхности не ръждясват дори в морска вода.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на оловен миниум и разполага с количество на склад.
произход : Италия
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: Pb3O4
CAS номер 1314-41-6
EO-No. 215-235-6
Индекс Номер 082-001-00-6