Оловен окис / Оловна глеч /

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.
H302 + H332 Вреден при поглъщане или при вдишване.
H351 Предполага се, че причинява рак.
H362 Може да бъде вреден за кърмачета.
H373 Може да причини увреждане на органите (Централна нервна система, Бъбрек, Кръв, Имунна система) при продължителна или повтаряща се експозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Предотвратяване :
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Реагиране :
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
Само за професионална употреба.

Описание

Оловните оксиди са химични съединения на оловото с кислорода. Оловен оксид PbO е с жълто-червени кристали.Оловния оксид PbO известен под наименованието оловна глеч има жълт цвят и е твърдо вещество. Този оксид не се разтваря във вода. Реагира с киселини и основи, затова има амфотерен характер. Използва се за сикативи, глазури. Оловен диоксид PbO2 е тъмнокафяв прах, неразтворим във вода и се използва за електроди на акумулатори, като силен окислител.Оловният оксид е забавящ компонент в забавящите маси, използвани в електрически и неелектрически запалки.Оловният оксид се използва за производството на оловно-киселинни акумулаторни батерии (стационарни и течни), кристално стъкло, керамични изделия, каучук, бои и пигменти. В производството на експлозиви (в пиротехниката), при производството на иницииращи елементи.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на оловен окис/оловна глеч/ и разполага с количество на склад.
произход :Полша
опаковки :торби по 25 кг.
Формула :PbO
CAS No. :1317-36-8
EINECS № :215-267-0
Индекс Номер:082-001-00-6