Перхлоретилен

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност :
H351 Предполага се, че причинява рак.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Реагиране
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/ помощ.
P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства.

Описание

Тетрахлороетен-перхлоретилен е органично химическо съединение, което се използва предимно в текстилната промишленост за отстраняването на трайни замърсявания и петна. Използва се също така и в машиностроенето за почистването на машинни детайли от вредни примеси и добавки. Тетрахлоретиленът се освобождава в околната среда в резултат на неговото използване, по-голямата част влиза в атмосфера непроменена.

Представлява лесно летлива, незапалима течност със силна сладникава миризма.Тетрахлороетиленът лесно се абсорбира след вдишване, поглъщане и контакт с кожата. Поради липофилния му характер по-голямата част от абсорбирания тетрахлоретилен се разпределя в мастната тъкан.Работата с тетрахлороетен трябва да бъде изключително внимателна, защото е отровен и силен окислител. За предпочитане е да се работи само в добре проветрени помещения и с необходимите защитни предпазни средства.Тетрахлороетиленът е класифициран като възможен канцероген, но няма значими мутагенни свойства.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на перхлоретилен и разполага с количество на склад.
произход :Полша
опаковки :туби по 32 кг./Варели по 330кг.
формула :C2Cl4 , C₂Cl₄ (Hill)
CAS No. :127-18-4
EO – No. :204-825-9
Индекс Номер :602-028-00-4