Салицилова киселина фармацевтична

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност :
H302 Вреден при поглъщане.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P280 Използвайте предпазни очила.
Реагиране :
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
P313 Потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Салициловата киселина е безцветно кристално вещество със сладък вкус. Тя се разтваря по-добре в гореща вода, сублимира при слабо нагряване, и декарбоксилира при висока температура. Киселинните свойства на салициловата киселина се определят както от карбоксилната, така и от хидроксилната група. Тя взаимодейства с метали, основни оксиди и хидроксиди, като реакциите протичат на два етапа (първо с –COOH групата, а после с –OH групата). Салициловата киселина има антисептични и бактерицидни свойства, предотвратява протичането на гнилостни процеси и затова се използва като консервант в хранителната промишленост и в домакинството. Нейните производни – естери, соли и други, намират широко приложение в медицината. Особено голямо е приложението на ацетилсалициловата киселина (известна още като аспирин) и фенилсалицилата (лекарството салол).
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на салицилова киселина и разполага с количество на склад !
Опаковки : торби по 20 кг.
Произход : Румъния , Германия
Формула : C7H6O3
CAS No. : 69-72-7
EINECS № : 200-712-3