Сяра на прах

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност :
H228 Запалимо твърдо вещество.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P210 Да се съхранява далече от топлина.
Действие :
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P370 + P378 При пожар: Използвайте прах за гасене.

Описание

В естествена форма сярата представлява жълти кристали в твърдо състояние. В природата тя се намира в чист вид или под формата на сулфидни и сулфатни минерали. Тя е елемент, съществен за живота и участва в молекулите на две аминокиселини. Стопанската и употреба е предимно в торове, но е широко използвана в барути, кибрит, инсектициди и фунгициди. Физичните свойства на сярата я характеризират като неметал.Сярата е неразтворима във вода, но е разтворима в серовъглерод и до по-малка степен в органични разтворители като бензен и толуен. Гори със син пламък, който отделя серен диоксид, известен с особената си задушаваща миризма.Използва се още и в пчеларството за опушване на кошерите.По- голямо приложение имат съединенията на сярата отколкото като чисто вещество.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Сяра и разполага с количество на склад.
произход :Полша
опаковки :торби по 25кг.
Формула :S
CAS No. :7704-34-9
EO-No. :231-722-6
Индекс Номер:016-094-00-1