Сярна киселина

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност :
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска
за лице.
Действие :
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

 

Описание

Сярната киселина е един от най-масово произвежданите химикали с огромно значение за химическата индустрия. Често е наричана „гръбнак на химическата индустрия. Сярната киселина има молекулен строеж. В нея сярата е от шеста валентност. Химичните връзки са ковалентни, полярни. Тя е двуосновна киселина. Концентрираната сярна киселина дими на въздуха. Причината за това е отделящият се серен триоксид, който образува с влагата от въздуха капчици сярна киселина. При контакт с органични материали свързва намиращата се в тях вода и ги овъглява. По тази причина е по-опасна от други киселини и причинява тежки изгаряния. При работа с нея, особено с по-концентрираните ѝ разтвори, трябва да се носи защитно облекло. Сярната киселина се разтваря във всяко отношение във водата, като образува няколко хидрата. Отделя се голямо количество топлина при което е възможно разтворът да изкипи и изпръска. При разреждане концентрираната киселина се налива във водата, а не обратното. Причините за това са, че сярната киселина е по-тежка от водата и потъва веднага на дъното на съда, при това се предотвратява изпръскването на киселината. Сярната киселина е важна суровина при производството на редица други химикали. Големи количества от киселината се използват за получаването на минерални торове – амониев сулфат, суперфосфат. Служи за получаването на фосфорна киселина или фосфати, които от своя страна се използват във перилни препарати и др. Разполагаме с два вида сярна киселина : акумулаторна и ч.з.а./чиста за анализ/сертификат – в галерията.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на сярна киселина и има количество на склад.
///КИСЕЛИНАТА – СЕ ПРОДАВА САМО НА ФИРМИ !!!///И Е САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА !!!
Произход : България
опаковки : туби по 5 литра/акумулаторна/ ; цистерни 1 кубик
Формула : H2SO4
CAS No.: 7664-93-9
EINECS № : 231-639-5