Тиокарбамид

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност :
H302 Вреден при поглъщане.
H351 Предполага се, че причинява рак.
H361d Предполага се, че уврежда плода.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Предотвратяване :
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Реагиране :
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Тиокарбамид е органично съединение.Образува бели кристали с горчив вкус, tт 180 – 182 °C. Тиокарбамида е подобен на уреята (кислородния атом е заменен със серен атом), но свойствата на уреята и тиокарбамида се различават значително. Използва се в органичния синтез.Тиокарбамид е органично съединение, което широко и често се използва в текстилната промишленост.Тиокарбамидът е бял кристал, разтворим във вода, воден разтвор и има както характеристиките на водороден прекис и урея.Тиокарбамида може да се прилага и за ежедневните химически и каучукови индустрии.Може да се използва като катализатор за производство на синтетични смоли в производството на полимерни материали и също така да има приложения в органичния синтез на фоточувствителни материали, фармацевтични продукти, подправки и други фини химикали, както и при възстановяване и разделяне на благородни метали.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на тиокарбамид и разполага с количество на склад.
произход : Китай
опаковки : торби по 25 кг.
UN 3077
Формула: H2NCSNH2
EO-No. 200-543-5
CAS No.: 62-56-6
Индекс Номер 612-082-00-0