Уротропин

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност :
H228 Запалимо твърдо вещество.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P210 Да се съхранява далече от топлина.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
Действие :
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

Описание

Уротропинът (хексаметилентетрамин, хексамин, сух спирт, (CH2)6N4) е химично вещество, получено при реакцията между 6 молаформалдехид и 4 мола амоняк. Представлява бял кристален прах, широко използван в промишлеността. Размерът на частиците варира между 80 и 800 μm, топи се при 270 °С. Използва се както във ветеринарната, така и в хуманната медицина. Той се използва в каучуковите и текстилни лепила, за горивни блокчета, при производство на фенолформалдехидни смоли, в медицината (при възпаление на пикочната система, грип, менингит и др.), във фотографската индустрия, в производството на взривни вещества (хексоген и октоген и ХМТД – хексаметилентрипероксиддиамин), за корозионна защита, като протеинов модификатор, като реактив в химическите анализи, в дезодорантите и др. Като попадне в храносмилателния тракт, той се резорбира и преминава почти всички бариери в организма – кръвно-мозъчна, кръвно-очна и т.н. Уротропинът може да се абсорбира през кожата и някои хора са алергични към него. Това обикновено се проявява като обрив. Необходимо е да се съхранява в сухи, тъмни и проветриви помещения. СИЛНО ЗАПАЛИМ !
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на уротропин и разполага с количество на склад.
произход : Русия
опаковки : торби по 25 кг.
UN 1328
Формула: (CH2)6N4
CAS No.: 100-97-0
Индекс Номер : 612-101-00-2
EO-No. : 202-905-8