Цинков окис

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност :
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Предотвратяване :
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

Описание

Цинковият оксид е твърдо вещество с бял цвят, много малко разтворимо във вода – около 4 – 5 mg/l при 18 °С.Цинковият оксид взаимодейства с кобалтов оксид при висока температура като се образува зелена маса, известна под названието Ринманово зелено. Цинковият оксид е добър катализатор за някои органични химически реакции.  Цинковият оксид под названието цинквайс е отдавна позната и използвана бяла минерална боя. Цинковият оксид се използва в каучуковата промишленост (ускорява вулканизацията), при производството на корозионноустойчиви стъкла, за получаването на някои фунгициди, сапуни и пр. Цинковият оксид се използва като компонент на лекарствени средства за външно приложение, използвани в дерматологията. Притежава противовъзпалително, подсушаващо, адсорбиращо, заздравяващо и антисептично действие. Прилага се във вид на прах, мехлем, паста, линимент. Той е един от компонентите на редица комплексни дерматологични и козметични препарати. Цинковият оксид образува албуминати и денатурира белтъчините. Може да се използва при дерматити, включително бебешки, интертриго, милиария, повърхностни рани и изгаряния от всякакъв вид, язвени поражения на кожата, декубитални рани, екземи в стадий на обостряне, обикновен херпес, стрептодермии.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на цинков окис и разполага с количество на склад.
произход : Перу
опаковки : торби по 25 кг.
Формула : ZnO
CAS No.: 1314-13-2
Ео номер : 215-222-5
Индекс номер : 030-013-00-7