Цинков прах

Сигнална дума : Опасност
H250: Запалва се спонтанно, ако се изложи на въздух.
H260: При контакт с вода изпуска запалими газове, които може да се възпламенят спонтанно.
H410: Силно отровен за живота във водна среда с трайни ефекти.
Препоръки за безопасност :
P 210: Дръж настрани от топлина/искри/открит пламък/горещи повърхности – Да не се пуши
P280: Носи защитни ръкавици/дрехи/очила/защита на лицето
P370+P378: при пожар използвай сух химикал, CO2 или пясък за гасене
P273: Да не се допуска изхвърляне в околната среда
P391: Да се събира разпиления материал
P501: Депонирай съдържанието/контейнерите в … съгласно местните/регионални/национални/международни
разпоредби.

Описание

Цинков прах намира приложение като редуктор в лабораторната практика и в химичната технология.В лабораторната практика се употребява най-често за получаване на водород при взаимодействието му със сярна киселина. Цинковите прахове, получени чрез пулверизиране на разтопен цинк и с цинковата пудра, съдържаща тегловно от 80 до 94 % метален цинк и чиито зрънца са покрити със слой от цинков оксид.Използва се още в галванотехниката.Употребата на цинков прах създава потенциален риск от прахообразни частици.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на цинков прах и разполага с количество на склад.
произход : Франция , България
опаковки :насипно
Формула :Zn
CAS No. :7440-66-6
EINECS № :231-175-3