Цинков сулфат

Сигнална дума : Опасност !
Обозначение за опасност:
H302 – вреден при поглъщане
H318 – причинява сериозно увреждане на очите
H410 – много токсичен за водните организми с продължителни ефекти
Препоръки за безопасност:
P351: промивайте внимателно няколко минути с вода.
P301+P312: При поглъщане: Позвънете на ЦЕНТЪР ЗА СЛУЧАИ НА ОТРАВЯНИЯ или лекар, ако се почувствате зле.
P273: не изхвърляйте в околната среда.

Описание

Цинковият сулфат е бяла кристална пудра,която се разтваря добре във вода. Цинковият сулфат се получава технически от цинк и разредена сярна киселина, както и при пърженето на сфалерита при достатъчен достъп на кислород при 900 °C. Цинковият сулфат се използва за импрегниране на дървен материал, тъй като го предпазва от гниене. Използва се и във фармацевтичната промишленост за направата на разхлабителни средства, средства за повръщане и дезинфекция, както и за лекуването на някои очни заболявания и др. Употребява се в багрилната техника, в галванотехниката за получаване на вани за поцинковане, при печатането, за получаване на липотон и др.

Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на цинков сулфат и разполага с количество на склад.
произход :Полша,България,Китай
опаковки :торби по 25кг.и 50кг.
Формула :ZnSO4
CAS No. :7446-19-7
EINECS № :231-793-3