Амониев хлорид

Сигнална дума : Внимание
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност
Действие
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.

Описание

Амониевият хлорид или нишадър , в чистата си форма, бяла разтворима във вода кристална сол с парлив вкус. Използва се за почистване на медни предмети преди калайдисване, cъщо така амониевият хлорид се използва в галванотехниката. Във воден разтвор амониевият хлорид се отнася като силен електролит и се дисоциира на амониеви катиони и хлоридни аниони. При термична дисоциация се разлага на амоняк и хлороводород. Успешно се използва при лекуване на гъбички и остри вирусни заболявания. Амониевият хлорид се синтезира лесно и често се получава като страничен продукт от други производства.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на амониев хлорид и дългогодишен партньор на BASF – Германия
За по-големи количества е възможна отстъпка от цената !!!
произход : Германия , Китай
опаковки : торби по 25 кг. , палет по 1 тон.
Формула: NH4Cl
CAS номер: 12125-02-9
Eо номер: 235-186-4
Индекс номер: 017-014-00-8