Железен три хлорид

Сигнална дума : Опасно
H290 Може да бъде корозивно за металите
H302 Вредно при поглъщане
H315 Причинява раздразнение на кожата
H317 Може да причини алерична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
P280: Използвайте защитни ръкавици/защитно
облекло/средства за защита на очите/лицето
P301+P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или
при лошо самочувствие се обърнете към лекар.
P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измий-
те внимателно и обилно със сапун и вода
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
промийте с вода в продължение на няколко мину-
ти. Свалете контактните лещи, ако имате и ако е
възможно. Продължете промиването.
P313 Потърсете медицински съвет/помощ.
Железен хлорид (III) не принадлежи към устойчи-
ви токсични биоакумулиращи вещества (PBT) или
към вещества с изключително устойчиво и
биоакумулиращо действие (uPyV).

Описание

Железен три хлорид е препарат за ецване на платки за електроника и за други цели където е нужно разтваряне на мед. Изпозва се още като коагулант за прочистване на отпадъчни води и промишлени отпадъци, химически реактив, стрипинг за метали, като лабораторен химикал, като органичен химичен катализатор. Железния трихлорид се използва и в производството на биогаз,производството на пигменти, лепила и уплътнители, в полиграфската и радиоелектронната промишленост, в хранителна промишленост. Железния трихлорид е мека кристална маса или
люспи в жълто-кафяв цвят. Много разтворим във вода, като се хидролизира. Действа и като кръвоспиращо.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Железен три хлорид и разполага с количество на склад.
произход : Украйна
опаковки : бурета по 40 кг.
Формула: FeCl3 6H2O
CAS No.: 10025-77-1
EC №: 231-729-4