Натриев Нитрат

Сигнална дума : Внимание !
H272 Може да усили пожара; окислител
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък
и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P220 Да се държи далече от облекло, редуциращи вещества и други горими
материали.
P370+P378 При пожар: използвайте обилно количество разпръснати и фино
разпръснати водни струи за да загасите.
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте работно облекло с дълъг ръкав, ръкавици за защита от
химични опасности и защитни очила или маска за лице.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото
това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: потърсете медицинска помощ.
Р403+Р233 Да се съхранява на добре проветриво място в плътно затворени опаковки.
Р501 Отпадъците от опаковки/съдържание да се управляват съгласно
националното законодателство.

Описание

Натриевият нитрат се среща в природата като естествен минерал. Няма способността да спира развитието на бактерии, а работи само под формата на нитрити, произведени по време на ферментация на микробиологичните процеси. Веществото има слаб бактерициден ефект само срещу анаеробни бактерии. Тъй като нитратите участват в образуването на нитрозамини, те се използват ограничено и внимателно. Натриевият нитрат се получава от естествени природни залежи чрез излужване и кристализация. Натриевият нитрат може да се използва като изкуствен тор в селското стопанство, тъй като е важен източник на азот за растенията. Сериозно приложение намира като междинен продукт в пиротехниката, в стъкларската, емайлната и металообработващата промишленост, при производството на багрила, експлозиви, барут, като топилно и окислително средство, като прибавка към тютюна, в колбасарството и др.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на натриев нитрат и разполага с количество на склад.

произход : Чехия , България
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: NaNO3
EINECS № : 231-554-3
CAS No.: 7631-99-4

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Натриев Нитрат“