Комплексон 3 /EDTA 3/

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност
H332 Вреден при вдишване.
H373 Може да причини увреждане на органите (Дихателен Тракт) при продължителна или
повтаряща се експозиция на вдишване.
Препоръки за безопасност
Действие :
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Динатриев едта дихидрат /EDTA 3/ : Друго известно име е Трилон-Б = Комплексон 3. Използва се за направа на течни торове , както и за почистване на обекти от цветен метал ! Прави се топъл разтвор – баня 10% . Обектът се потапя, после се изплаква с вода и сода, потапя се отново – и т.н. Комплексона е бял кристален прах, разтворим във вода и алкали . Комплексометричното титруване се основава на реакции на комплексно образуване. Сред реакциите, включващи неорганични лиганди в титриметрията, се използват образуването на халогениди на Hg (II), флуориди, Al, цирконий, торий и цианиди на някои метали (Ni, Co, Zn). Образуването на тези комплекси се основава на методите на меркуриметрия, флуоридометрия и цианидометрия.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на комплексон 3 и разполага с количество на склад.
опаковки : торби по 25 кг.
Формула: C10H14N2Na2O8 x 2H2O ,C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈*2H₂O (Hill)
CAS номер : 6381-92-6
EO-No.:205-358-3