Манганов сулфат

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H373 Може да причини увреждане на органите (Мозък) при продължителна или повтаряща се
експозиция на вдишване.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност
Защита
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни очила.
Действие :
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Мангановият сулфат е тор, който елиминира нуждата от манган на растенията, така че той се използва като добавка в торовете. Мангановият сулфат се използва при производството на порцелан, глазура, керамика, текстилни багрила, елиминиращи гъбички, лекарства, хранителната промишленост, в растениевъдството, животновъдството, селското и ловното стопанство. Използва се като катализатор, редуциращ агент в бояджийски и прахови сушилни, в производството на химични продукти.Манганът е формиращият елемент на някои ензими, участващи в метаболизма на животните на протеини, въглехидрати, както и на липиди.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на манганов сулфат и разполага с количество на склад.
произход :Китай
опаковки :торби по 25 кг.
формула :MnSO4 · H2O
CAS номер :10034-96-5
Индекс Номер:025-003-00-4