Солна киселина

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност :
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H290 Може да бъде корозивно за металите.
Препоръки за безопасност :
P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P309 + P310 ПРИ експозиция или при неразположение: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.

 

Описание

Солната киселина (HCl) не е самостоятелно химично съединение. Тя е воден разтвор на хлороводород. Техническата солна киселина, която се използва в практиката е 37%. Това е силно корозивна киселина и при работа с нея трябва да се използва стъклено или пластмасово оборудване, или никел-молибденови стомани. Солната киселина притежава силно разяждащо действие и е опасна при работа. С металите образува соли, наречени хлориди.Солната киселина реагира със силни окислители (перманганати, хипохлорити, хлорати, манганов диоксид и др.), при което се получава хлор. Затова препарати за почистване, съдържащи солна киселина, и препарати на базата на хипохлорити белина, хлорна вар и др.не трябва да се смесват. В индустрията се използва в големи количества за ецване (разтваряне на оксидната покривка или ръжда на желязото). Служи за подкисляване на електролита при хлоралкалната електролиза. Служи за получаване на хлор, хлорирани органични съединения, хлориди и др. Използва се в нефтодобивната разтваряне на варовик. В бита се използва под формата на различни препарати за почистване, разтваряне на котлен камък и др.
Имаме 3 вида солна киселина : 1- химически чиста ,2-техническа,3- ч.з.а./чиста за анализ/
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор и разполага със солна киселина на склад.
///КИСЕЛИНАТА – СЕ ПРОДАВА САМО НА ФИРМИ !!!///И Е САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА !!!
произход :България
опаковки :туба 5л.-техническа ; по 1л.-хим.чиста ;
туба 5л.-ч.з.а.,по 1л.-ч.з.а.;и цистерна 1куб.техн.
Формула: HCI
CAS No.: 7647-01-0
EINECS №:231-595-7
Индекс номер :017-002-01-X