Фосфорна киселина хранителна

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност :
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност :
Защита :
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска
за лице.
Действие:
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Фосфорната киселина е неорганична, минерална киселина, чиято химична формула е H3PO4. Точното и наименование е орто-фосфорна киселина, но обикновено се употребява само фосфорна киселина. Солите и се наричат фосфати.Преобразува ръждата железен оксид, хидроксид и карбонат в твърд и устойчив на корозия железен фосфат.Около 90% от годишното производство на фосфорна киселина се употребява в торовата промишленост. Използва се за приготвяне на буферни разтвори, а в хранителната промишленост се употребява за намаляване на рН регулатор на киселинността.Солите на фосфорната киселина се използват и в множество млечни продукти за модификация на протеиновото съдържание и промяна на киселинността. Често се среща в млека, крем-масла, сирена и сметани за кафе. Фосфатите получени от киселината допринасят за по-стабилен и дълготраен краен продукт.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на фосфорна киселина и разполага с количество на склад.
произход :Китай
опаковки :туби по 35кг.
Формула :H3PO4
CAS No. :7664 – 38- 2
EINECS № :231-633-2