Цинков хлорид

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност :
H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност :
Предотвратяване :
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска
за лице.
Реагиране :
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО Т
ОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Цинковия дихлорид е силно хигроскопично бяло кристално вещество. Цинковият хлорид се топи при много ниска температура и в тази стопилка се разтварят много метални оксиди. Затова той се използва в металургията за почистване на метални повърхности от оксиди преди запояване. Цинковия хлорид под формата на т.нар. гасена солна киселина намира приложение при запояването с калай, тъй като чисти добре металната повърхност от окиси. Влиза и в състава на някои зъбни цименти. Парите на цинковия хлорид кристализират в игловидни кристали. Много разтворим е във вода като разтворимостта му се повишава с повишаване на температурата. При еднакви други условия той е най-разтворим, в сравнение с останалите цинкови халогениди. Над 28 С из водни разтвори кристализира безводен. Под нея кристализират различни кристалохидрати в зависимост от температурата. Цинковият хлорид има неприятен метален вкус. Действа възпалително върху кожата. Използва се още в галванотехниката.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на Цинков Хлорид и разполага с количество на склад.
произход : Чехия, Испания
опаковки : торби по 25 кг.
Формула : ZnCl₂ Cl₂Zn (Hill)
EO-No. 231-592-0
CAS номер 7646-85-7
Индекс Номер 030-003-00-2