Етилацетат

Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност
H225 Силно запалими течност и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/ нагорещени повърхности. Тютюнопушенето з
абранено.
P240 Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
Реагиране
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
Съхранениe
P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Описание

Можете да направите запитване за този продукт на фирмените телефони или през сайта ни !!!