Калаен хлорид

Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Препоръки за безопасност
Защита
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска
за лице.
Действие
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате.
P308 + P310 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Описание

Калаен хлорид е химично съединение с калай и хлор, който се хидролизира и се окислява, разтворим във вода и образува малка утайка. Калаен хлорид е бял прах, който се топи и кипи при 240 градуса, и може да се използва като окислител и редуциращо съединение. Също реагира с основи и амоняк.Калаен хлорид се използва в производството на керамични и стъклени продукти за избелване кристали захар, сол като стабилизатор и при обработката на копринени тъкани.Калаен хлорид се използва за оцветяване на тъканите инфилтрация на тъкан повърхности и защита на мебели от замърсяване.В химическата промишленост, този хлорид се използва за създаване мастила, сапуни и парфюми.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на калаен хлорид и разполага с количество на склад.
произход :Франция
опаковки :бурета по 25 кг.
Формула :SnCl 2 x 2H2O
CAS No. :10025-69-1
EO-No. :231-868-0