Калиево хромова стипца

Сигнална дума : Внимание !
Предупреждения за опасност
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност
Реагиране
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Описание

Стипца е популярното име на неорганичното химично съединение калиево-алуминиев дисулфат кристалохидрат с дванадесет молекули вода, което може да се запише с общата химична формула KAl(SO4)2.12H2O.
Химическият състав включва един от алкалните метали и тривалентния метал. Кристалните кристали от сулфат се получават чрез комбиниране на горещи разтвори на определени метали, които при кристализация кристализират в стипца.Източник на стипца в природата е минералът алунит, както и редица глини и боксит.
Стипцата намира приложение в индустрията, медицината, козметиката и др.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на калиево – хромова стипца и разполага с количество на склад.
произход :Чехия
опаковки :торби по 25 кг.
Формула :KCr(SO4)2.12H2O
CAS No :7788-99-0
EO-No. :233-401-6