Кобалтов сулфат

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H350i Може да причини рак при инхалация/вдишване.
H360F Може да увреди оплодителната способност.
H302 Вреден при поглъщане.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност
Предотвратяване
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
Реагиране
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция,
улесняваща дишането.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение н
а няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Про
дължете с изплакването.
P342 + P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
/на лекар.
Само за професионална употреба.

Описание

Използва се за покрития на бояджийски машини, керамичната промишленост за порцеланово оцветяване. използва се също за галванопластика, катализатори, фуражни добавки и реагенти.Характеристики: оранжев кристал, разтворим във вода и алкохол.Розови до червени моноклинни призматични кристали или червено гранулирано твърдо вещество.Обикновено кобалтовият сулфат се отнася до хидрат CoSO4.7H2O, който е една от най-разпространените соли на кобалта. Кобалтов сулфат се прилага като хранителна добавка за животни. Той може да работи и като агент за изсушаване на бои, за производство на порцелан и галванични покрития за пигменти и глазури.Този химикал се прилага в акумулаторни батерии и галванични вани, симпатични мастила и като добавка към почвите и фуражите.Използва се като суровина за катализатори и като суровина в химическата промишленост.Кобалтовия сулфат се използва в електрохимическата промишленост, в бои и мастила, като оцветител в пигменти.

фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на кобалтов сулфат и разполага с количество на склад.
произход :Финландия
опаковки :торби по 20 кг.
Формула: CoSO4,7H2O
CAS No.: 10026-24-1
EINECS № :233-334-2