Натриев персулфат

Сигнална дума : Опасно !
H272 Може да усили пожара; окислител.
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Защита:
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/горими материали.
P232 Да се пази от влага.
P261 Избягвайте вдишване на прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
Действие:
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/ помощ.
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.
P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Изхвърляне на отпадъци:
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Описание

Можете да направите запитване за този продукт на фирмените телефони или през сайта ни !!!