Никелови аноди /валцовани/

Сигнална дума : Опасно !
Предупреждения за опасност
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H351 Предполага се, че причинява рак.
H372 Причинява увреждане на органите (Дихателен Тракт, Кожа) посредством продължителна
или повтаряща се експозиция.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност
Защита
P260 Да не се вдишва праха.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
Действие
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/ помощ.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.

Описание

Никел (Ni 58,71; Z=46)
Среща се в земната кора главно свързан под формата на минералите хлоанит NiAs2, герсдорфит NiAsS и други. Получаването му е доста трудно. Рудата се подхвърля на предварителна разработка с HCl, H2S, Co(ClO)2 и други, като се цели да се получи NiO, който след това се редуцира с въглерод.
Сребърнобял метал с бледожълт оттенък, твърд, жилав с относителна плътност 8,8, температура на топене 1450 градуса по Целзий и температура на кипене 2900 градуса по Целзий. Парамагнитен. На въздуха блясъкът се запазва. Фино диспергиран проявява пирофорни свойства. При повишение на температурата се окислява и сивее. Бавно реагира с неокислително действащи киселини. HNO3го пасивира. Водните разтвори на основите не му действат, но стопилките им го разяждат. При подходящи високи температури реагира с халогеннит еелементи сяра, фосфор, арсен и прочие. Оклюдира водорода до 100 обема.
Има значително приложение в практиката – металургията за никелова стомана, използвана за брони, бронебойни снаряди, обвивка на куршуми и прочие. По-важните никелови сплави са платинит нихромово сребро (алпака, аргентан), никелин, монел-метал и други. Част от никела се използва в галванотениката и прочие. Всички соли на никела са зелено оцветени за разлика от кобалтовите, които са виолетово до розово оцветени. Безводните никелови соли обикновено са жълти.Използват се в галванотехниката за никелиране.
Фирма КРАСХИМ ЕАД е дистрибутор на никелови аноди /валцовани/ и разполага с количество на склад.
Произход:Норвегия,Германия,Франция,Италия
Формула: Ni

CAS No.: 7440-02-0
опаковки: валцовани плочи
размери: 1х1 ; 10/200/500 ; 10/200/600