• Натриев карбонат /калцинирана сода/

 • Натриев метабисулфит

 • Натриев метасиликат

 • Натриев молибдат

 • Натриев Нитрат

 • Натриев нитрит

 • Натриев персулфат

 • Натриев сулфат

 • Натриев сулфит

 • Натриев тиосулфат

 • Натриев хипофосфит

 • Натриев хлорид

 • Натриева основа /сода каустик/

 • Никелов сулфат

 • Никелов хлорид

 • Никелови аноди /валцовани/

 • Оксалова киселина

 • Оловен миниум

 • Оловен окис / Оловна глеч /

 • Основен меден карбонат

 • Перхлоретилен

 • Салицилова киселина фармацевтична

 • Сегнетова сол

 • Силикагел

 • Силикагел индикаторен оранжев

 • Силикагел индикаторен син

 • Солна киселина

 • Сяра на прах

 • Сярна киселина

 • Талк

 • Тиокарбамид

 • Титанови кошници

 • Тринатриев фосфат

 • Уротропин

 • Фосфорна киселина хранителна

 • Хромов окис /зелен/

 • Цинков окис

 • Цинков прах

 • Цинков стеарат

 • Цинков сулфат

 • Цинков хлорид

 • Цинкови аноди /валцовани/

 • Шмиргелов прах / Силициев карбид

 • Янтарна киселина